PRISTUP INFORMACIJAMA

icon_0006_Ebene-12

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.), (Narodne novine, broj 85/2015.)

    Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

    Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

     Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

     Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

     Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Vesni Bošnjak.

  • na adresu OŠ Ivana Lovrića, Put ferate 2, 21 230 Sinj
  • na broj faxa: 021/ 821 095
  • tel: 021/821 095
  • donijeti osobno u tajništvo škole
  • e-mail: ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr

     Ministarstvo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama.

>>> ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
>>> ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
>>> ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

icon_0006_Ebene-12

Javnost rada

Rad Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju je javan. Školski odbor Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju izvješćuje javnost o svojem radu preko školske oglasne ploče i mrežne stranice škole na kojima se objavljuju pozivi za sjednice školskoga odbora s predloženim dnevnim redom, doneseni zaključci na sjednicama odnosno skraćeni zapisnici te službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama.

Građani i do tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju. Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti svoje ime i prezime te datum i mjesto rođenja, a pravne su osobe dužne navesti iste podatke za svaku osobu koja će biti nazočna sjednici.
Predsjednica Školskog odbora Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:

  • telefaksom na broj: 021 821 095
  • elektroničkom poštom na adresu: ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr
  • poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Lovrića u Sinju, Put ferate 2, 21230 Sinj

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?